Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polscy Sprawiedliwi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych
 • część filmów pozbawiona napisów i audiodeskrypcji
 • nieprawidłowa struktura nagłówków na wybranych podstronach
 • zbyt niski kontrast niektórych elementów w domyślnej wersji kolorystycznej serwisu, istnieje jednak mechanizm umożliwiający przełączenie na wersję wysokokontrastową
 • formularz wyszukiwania zaawansowanego nie jest w pełni możliwy do obsłużenia przy użyciu samej klawiatury i/lub czytnika ekranu
 • brak możliwości pominięcia menu w celu przejścia do treści głównej strony przy użyciu tzw. skip-linku

Intencją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest, aby każdy Użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1, poziom AA). Dlatego też Muzeum planuje realizować kolejne zmiany w ramach niniejszego serwisu mające taki dostęp umożliwić w zakresie określonym w przedmiotowych wytycznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Utilitia Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Szczepaniak, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 47 10 373. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
E-mail: [email protected]
Telefon: 22 25 00 140

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nawierzchnia wokół budynku wykonana jest z kamiennej kostki, która może sprawiać trudność w dojściu do budynku osobom poruszającym się na wózkach oraz za pomocą kul i balkoników. Przy wejściu głównym od strony ulicy Zamenhofa zamontowany jest sygnalizator dźwiękowy umożliwiający samodzielne wejście do budynku i otwarcie szerokiego i dostępnego wejścia. Po wejściu do budynku należy pokonać pochylnię o długości 18 metrów i nachyleniu 8 stopni. Pochylnia nie jest wyposażona w poręcze, nie ma spocznika. Asystę w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy budynku. W budynku znajduje się stanowisko kontroli zwiedzających, przez jedną z bramek może przejechać osoba na wózku.

W budynku wszystkie przestrzenie dostępne są dla osób poruszających się na wózkach: korytarze są odpowiedniej szerokości, windy prowadzą do wszystkich pięter. Informacja kierunkowa jest kontrastowa, oznaczenia pięter są kontrastowe, wypukłe i w alfabecie Braille’a.

W budynku zainstalowane są stacjonarne pętle indukcyjne w kasie nr 1, sali dydaktycznej nr 2 na poziomie 1, sali konferencyjnej A na poziomie 1, w Audytorium i Miejscu edukacji rodzinnej „U króla Maciusia”. Są również naszyjne pętle indukcyjne, które są wykorzystywane podczas oprowadzania z przewodnikiem.

Na parkingu od strony ulicy Anielewicza wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z miejsca parkingowego, należy podjechać samochodem do szlabanu, wezwać ochronę przyciskiem lub poczekać na pracownika ochrony, który sprawdzi, czy osoba posiada uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do 29 marca 2024 r. w godz. 8:00–18:00 zapewniamy w Muzeum dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Przejdź do wideotłumacza polskiego języka migowego

Od 1 kwietnia 2024 r. zamiast usługi zdalnego tłumacza PJM będziemy oferować pomoc kasjera posługującego się polskim językiem migowym. Pracownik będzie dostępny w kasach Muzeum w środy w godz. 10:30–16:00.